JURIDISKT MEDDELANDE

Våra policyer för datainsamling och användarvillkor

Integritetspolicy

Amazon Services Europe S.à r.l. på 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg är en datakontrollant för information som tillhandahållits eller insamlad av den, vilket inkluderar genom sell.amazon.se eller Seller Central. Sådan information bearbetas i enlighet med integritetspolicyn för Amazon.se. Genom att använda denna sida eller säljarcentralen godkänner du även våra cookies samt vår information om intressebaserade annonser.

Cookies

Vänligen läs informationen om cookies och intressebaserade annonser.

Allmänna villkor

Senast uppdaterad: augusti 2018, Välkommen till Amazon! Amazon Services Europe S.à r.l. och dess dotterbolag (“vi”, “oss” eller “Amazon”) tillhandahåller hemsidesfunktioner samt andra produkter och tjänster (“Amazon Services”) till dig under följande villkor (“Allmänna villkor”). Genom att använda Amazon Services godkänner du dessa villkor. Var vänlig och läs dem noggrant. Vi erbjuder ett brett urval av Amazon Services, och ytterligare villkor kan gälla. När du använder en Amazon Service (exempelvis, försäljning på Amazon, Amazons webbutik, Fulfillment By Amazon, produktannonser eller Marketplace Web Services) är du även bunden till de riktlinjer, villkor och avtal som berör den Amazon Service (“Tjänstevillkor”). Om dessa allmänna villkor inte överensstämmer med Tjänstevillkorär det Tjänstevillkor som gäller.
INTEGRITET
Var vänlig läs vår integritetspolicy, som även styr ditt användande av Amazon Services, för att förstå hur vi arbetar.
ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
När du använder vissa Amazon-tjänster, eller skickar e-post till oss, kommunicerar du med oss elektroniskt. Du godkänner att ta emot kommunikation från oss elektroniskt. Vi kan kommunicera med dig genom e-post, genom att posta notiser på våra webbsidor, genom att leverera notiser i våra mobilapplikationer eller på andra elektroniska sätt. Du godkänner att alla avtal, besked, tillkännagivanden samt all annan kommunikation vi förser dig med elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav om att sådan kommunikation ska ske skriftligen.
UPPHOVSRÄTT
Allt innehåll som inkluderats i eller som gjorts tillgängligt genom en Amazon-tjänst, såsom text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datasammanställningar och mjukvara är egendom tillhörande Amazon eller dess innehållsleverantörer och skyddas av luxemburgsk, svensk samt internationell upphovsrättslag. Sammanställningen av allt innehåll som inkluderats i eller gjorts tillgängligt genom en Amazon-tjänst är egendom tillhörande Amazon och skyddas av luxemburgsk, svensk samt internationell upphovsrättslag. All mjukvara som används på denna Amazon-tjänst är egendom tillhörande Amazon eller dess mjukvaruleverantör och skyddas av luxemburgsk, svensk samt internationell upphovsrättslag
VARUMÄRKEN
Amazon, Amazon Services, Amazons och Amazon Services logotyper, och annan grafik, logotyper, sidhuvuden, knappikoner, script, samt namn på produkter och tjänster som inkluderats i eller gjorts tillgängliga genom en Amazon Service är varumärken eller trade dress tillhörande Amazon i Luxemburg och andra länder. Amazons varumärken och trade dress får inte användas i anslutning till någon annan produkt eller tjänst som inte är Amazons, som på något sätt sannolikt kan skapa förvirring bland användare, eller på något sätt som nedvärderar eller misskrediterar Amazon. Alla andra varumärken som inte tillhör Amazon och framkommer i någon Amazon Service tillhör dess respektive ägare, som kan vara eller inte vara affilierad med, ansluten till eller sponsrad av Amazon.
PATENT
Ett eller flera patent tillhörande Amazon gäller för Amazon Services och de funktioner och tjänster som är tillgängliga genom Amazon Services. Delar av Amazon Services fungerar under licens av ett eller flera patent. Klicka här för att se en kortfattad lista över tillämpade Amazon-patent och tillämpade licensierade patent.
TILLSTÅND OCH ÅTKOMST
Med ditt godkännande av dessa allmänna villkor och betalningen av någon tillämpbar avgift, ger Amazon Services Europe S.à r.l. dig ett begränsat tillstånd att få åtkomst och personligen använda denna Amazon Service. Du har inte tillåtelse att ladda ner (utöver sidcache-lagring) eller modifiera den, eller någon del av den, förutom med uttryckt godkännande i skrift. Detta tillstånd inkluderar inte återförsäljning eller kommersiell användning av någon Amazon Service eller dess innehåll; eller någon användning av datautvinning, robotar, eller liknande datainsamlings- och utvinningsverktyg. Denna Amazon Service eller någon del av denna Amazon Service får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, säljas vidare, besökas eller på något sätt utnyttjas i kommersiellt syfte utan vårt uttryckta godkännande i skrift. Du har inte tillåtelse att rama in eller använda inramningstekniker för att bifoga något varumärke, en logotyp eller annan proprietär information (detta inkluderar bilder, text, sidlayout eller form) som tillhör Amazon utan vårt uttryckta godkännande i skrift. Du har inte tillåtelse att använda några metataggar eller annan 'dold text' som använder namn eller varumärken tillhörande Amazon utan vårt uttryckta godkännande i skrift. All obehörig användning avslutar behörigheten eller tillståndet som beviljats av Amazon Services Europe S.à r.l. Du är beviljad en tillfällig, återkallelig, ej överlåtelsebar, ej underlicensierbar och icke-exklusiv rättighet att skapa en hyperlänk till hemsidan för sell.amazon.se så vida inte länken porträtterar Amazon, eller dess produkter och tjänster på ett skenbart, missledande, nedlåtande, eller på något sätt stötande vis. Du har inte tillåtelse att använda någon logotyp eller annan proprietär grafik eller ett varumärke tillhörande Amazon som en del av länken utan vårt uttryckta godkännande i skrift.
DITT KONTO
Om du använder en Amazon Service är du personligen skyldig att upprätthålla konfidentialitet vad gäller ditt konto och lösenord samt att begränsa åtkomsten till din dator och andra relaterade apparater, och du accepterar att ta ansvar för all aktivitet som inträffar med ditt konto och lösenord. Amazon Services är inte ämnade att användas av barn. Om du är under 18 år gammal kan du endast använda Amazon Services under uppsikt av en förälder eller vårdnadshavare. Amazon förbehåller sig rätten att neka tjänster, avsluta konton samt ta bort eller ändra innehåll efter eget omdöme.
DITT TILLSTÅND
Om du inlämnar material, och såvida vi inte antyder annat, överlåter du en icke-exklusiv, royalty-fri, oåterkallelig, och fullt underlicensierbar rätt att använda, reproducera, modifiera, adaptera, publicera, översätta, skapa härledande verk från, distribuera, och visa sådant innehåll över hela världen i all form av media så länge du tillåts anlåta sagda licens under tillämpbar lag. Du anlåter Amazon och dess licenstagare rätten att använda det namn du angett i sammanhang med sådant innehåll, om de önskar. Du representerar och rättfärdigar att du äger eller på annat vis innehar kontroll över alla rättigheter till materialet du inlämnar; att innehållet är korrekt; att användande av innehållet du bidrar med inte bryter denna policy och inte orsakar skada för någon person eller entitet; och att du säkrar Amazon från alla anklagelser över material du bidrar med. Amazon innehar rätten, men inte plikten, att övervaka och redigera eller radera all aktivitet eller innehåll. Amazon tar inget ansvar för något innehåll inlämnat av dig eller någon tredjepart.
UPPHOVSRÄTTSKLAGOMÅL
Amazon respekterar andras immateriella äganderätt. Om du tror att ditt arbete har blivit kopierat på ett sätt som går emot upphovsrättslagen ber vi dig följa vår information och tillvägagångssätt för att anmäla upphovsrättsöverträdelser.
BESKRIVNINGAR AV TJÄNSTER
Amazon försöker vara så korrekta som möjligt. Däremot garanterar inte Amazon att beskrivningar av tjänster eller annat innehåll i denna Amazon Service är korrekt, fullständigt, pålitligt, uppdaterat, eller felfritt. Amazon erbjuder länkar till andra sidor över vilka Amazon inte har någon kontroll. Amazon ansvarar inte för åtkomsten av sådana externa sidor eller resurser och varken stöttar eller ansvarar för något innehåll, marknadsföring, produkter, eller annat material på eller tillgängligt från sådana sidor eller resurser.
GARANTIFRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
AMAZON SERVICES TILLHANDAHÅLLS AV AMAZON PÅ EN 'BEFINTLIG' OCH 'TILLGÄNGLIG' BASIS. AMAZON GER INGA REPRESENTATIONER ELLER GARANTIER AV NÅGON SORT, UTTRYCKLIGEN ELLER IMPLICERAT, VAD GÄLLER VERKSAMHETEN AV DENNA AMAZON SERVICE ELLER INFORMATIONEN, INNEHÅLLET ELLER PRODUKTERNA I DENNA AMAZON SERVICE. DU GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT ANVÄNDA DENNA AMAZON-TJÄNST PÅ EGEN RISK. AMAZON FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÅTERKALLA ELLER TA BORT ALL INFORMATION FRÅN DENNA AMAZON-TJÄNST NÄR SOM HELST ENLIGT DESS OMDÖME. SÅ LÅNGT TILLÅTLIGT ENLIGT RELEVANTA LAGAR FRISKRIVER SIG AMAZON ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGEN ELLER IMPLICERAT, VILKET INKLUDERAR, MEN ÄR INTE BEGRÄNSAT TILL, IMPLICERADE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR SPECIFIKA ÄNDAMÅL. AMAZON SERVICES GARANTERAR INTE ATT DENNA AMAZON SERVICE, DESS SERVRAR, E-POST ELLER ANDRA NOTIFIKATIONER SKICKADE FRÅN AMAZON ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. AMAZON ÄR INTE ANSVARSSKYLDIGA FÖR SKADOR AV NÅGON FORM SOM INTRÄFFAR VID ANVÄNDANDET AV DENNA AMAZON SERVICE, DETTA INKLUDERAR, MEN ÄR INTE BEGRÄNSAT TILL, DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, BESTRAFFANDE ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR. VISSA JURISDIKTIONERS LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV IMPLICERADE GARANTIER SAMT FRISKRIVNING ELLER BEGRÄNSNINGAR AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR BERÖR DIG KANSKE VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR, BEGRÄNSNINGAR ELLER RESTRIKTIONER INTE GÄLLER FÖR DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.
TILLÄMPBAR LAG
Genom användandet av Amazon Services godkänner du att storhertigdömet Luxemburgs lagar, utan hänsyn till principer kring lagkonflikter och Förenta Nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor, kommer att styra dessa användarvillkor och alla dispyter som kan uppstå mellan dig och Amazon. Alla dispyter som på något sätt relaterar till ditt användande av Amazon Services eller detta avtal (a) kan avgöras i distriktet Luxemburg stads domstolar, Luxemburg om du inte är registrerad i Amazon Services som ett företag och (b) kommer att avgöras exklusivt i distriktet Luxemburg stads domstolar i Luxemburg om du är registrerad i Amazon Services som ett företag.
POLICYER FÖR AMAZON SERVICES; MODIFIKATION OCH SKILJBARHET
Var vänlig läs alla policyer som berör de Amazon Services du använder som offentliggjorts, eller på annat sätt gjorts tillgängliga, genom relaterade Amazon Services. Dessa policyer styr även ditt besökande och användande av Amazon Services. Vi förbehåller oss rättigheten att göra ändringar av Amazon Services policyer och de allmänna villkoren när som helst. Om något av dessa villkor skulle anses ogiltigt, felaktigt eller av någon anledning ogenomförbart ska detta villkor anses särskiljbart och påverkar inte andra kvarstående villkors giltighet och genomförbarhet.
VÅR ADRESS
Amazon Services Europe S.à r.l, Société à responsabilité limitée, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Aktiekapital: EUR 37,500
Registrerad i Luxemburg
RCS Luxembourg No: B 93815
Företagslicensnummer: 1 100416
Luxemburgs momsregistreringsnummer: LU 19647148

Information och tillvägagångssätt för att anmäla upphovsrättsöverträdelser

Om du tror att dina rättigheter har blivit kränkta kan du fylla i och skicka in ett meddelandeformulär. Vi svarar snabbt rättighetsinnehavare och deras företrädare som fyller i och skickar in meddelandeformuläret för att meddela angelägenheter gällande alla hävdade överträdelser.

Vid mottagande av ett meddelandeformulär kan vi komma att fatta särskilda beslut, vilket inkluderar borttagande av information eller en vara, vilka alla kan tas utan något erkännande vad gäller ansvar eller prejudikat för några rättigheter, gottgörelse eller försvar, varav alla är uttryckligt reserverade. Vidare innebär ett skickat meddelandeformulär att du överlåter till Amazon rätten att använda, reproducera, modifiera, adaptera, publicera, översätta, skapa härledande verk från, distribuera, och visa sådant innehåll över hela världen i all form av media. Detta inkluderar att vidarebefordra meddelandeformuläret till de parter involverade i åtgärdande av det påstått kränkande innehållet. Du samtycker till att friskriva Amazon från alla anklagelser framförda av en tredjepart mot Amazon som kan förekomma genom eller i relation till inlämning av meddelandeformuläret.

Viktig varning: att ange falsk, missledande eller inkorrekt information i meddelandeformuläret till Amazon kan resultera i civilrättsligt och/eller straffrättsligt ansvar. Du bör kontakta en juridisk rådgivare vid eventuella frågor.
PROGRAMVARUVILLKOR FÖR AMAZON
Ytterligare villkor som följer gäller för all mjukvara (inklusive alla uppdateringar eller uppgraderingar till mjukvaran och all relaterad dokumentation) som vi då och då gör tillgängligt för ditt användande i anslutning till Amazon Services (“Amazon Software”):

1. Användande av Amazon Software. Du får enbart använda Amazon Software i syfte att möjliggöra ditt användande och nöje med Amazon Services såsom det erbjuds av Amazon, och som tillåts av dessa allmänna villkor och eventuella tjänstevillkor. Du får inte införliva någon del av Amazon Software i dina egna program eller införliva någon del av det i relation till dina egna program, överföra det för användning med någon annan tjänst, eller sälja, hyra, leasa, överlåta, låna, distribuera eller underlicensiera Amazon Software eller på annat vis överlåta några rättigheter till Amazon Software helt eller delvis. Du får inte använda Amazon Software för något illegalt syfte. Vi kan sluta erbjuda Amazon Software och vi kan när som helst avsäga din rätt att använda Amazon Software. Din rätt att använda Amazon Software kommer automatiskt avsägas utan besked från oss om du inte följer några av dessa allmänna villkor och eventuella tjänstevillkor. Ytterligare tredjepartsvillkor inkluderade i eller distribuerade via särskild Amazon Software som är specifikt identifierad i relaterad dokumentation kan gälla den typen av Amazon Software (eller mjukvara inkorporerad med Amazon Software) och kommer styra användandet av sådan mjukvara i händelse av en konflikt med dessa allmänna villkor. All mjukvara som används i någon Amazon Service är egendom av Amazon och dess mjukvaruleverantörer och skyddas av Luxemburgsk och internationell upphovsrättslag.

2. Användande av tredjepartstjänster. När du använder Amazon Software kan du även komma att använda tjänster av en eller flera tredjeparter, såsom en trådlös kommunikatör eller annan mobil plattform. Ditt användande av dessa tredjepartstjänster kan vara berörda av separata policyer, användarvillkor, och avgifter från dessa tredjeparter.

3. Ingen bakåtsammanställning. Du får inte, och du kommer inte att uppmuntra till, assistera eller auktorisera någon annan person att kopiera, modifiera, bakåtkompilera, dekompilera eller demontera, eller på annat vis mixtra med, Amazon Software, varken fullständigt eller delvis, eller skapa någon form av härledande verk från eller genom Amazon Software.

4. Uppdateringar. För att hålla Amazon Software uppdaterat, kan vi komma att erbjuda automatiska eller manuella uppdateringar när som helst och utan besked till dig.
Amazon logo
© 2023, Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag
Facebook logo
Twitter logo
LinkedIn logo
Tiktok logo
YouTube logo