Vanliga frågor om moms

Moms i EU

Vad är moms och hur fungerar det?

Vad är moms?

Moms är en skatt på konsumentutgifter. Den samlas in på affärstransaktioner, import och förflyttning av varor mellan EU-länder.

Vilka är konsekvenserna av att inte följa skyldigheten att registrera sig för mervärdesskatt (moms) i EU?

Alla medlemsländer i EU driver ett momssystem. Att inte efterfölja kraven på att momsregistrera sig inom EU för med sig allvarliga konsekvenser:
 • Vanligtvis måste du betala momsen som du borde ha betalat till de berörda (EU) skattemyndigheterna, plus ränta på momsen från det datum då den borde ha betalats. Detta är normalt från det datum då du borde ha fått ett momsregistreringsnummer, redovisat moms på din försäljning och överfört moms till skattemyndigheterna (trots att du inte debiterar moms på din försäljning under denna tid).v
 • Om skattemyndigheterna blir medvetna om att du misslyckats att momsregistrera dig trots att du är skyldig att göra det kommer du troligtvis att behöva betala en straffavgift. Straffbeloppet beror vanligtvis på momsbeloppet och under hur lång tid du inte uppfyllde dina registreringsskyldigheter. Påföljande straffbelopp för sen registrering är vanligtvis en procentandel baserad på momsbeloppet som skulle ha betalats till skattemyndigheterna. Hur straffbeloppet beräknas skiljer sig åt mellan medlemsländerna.
 • Om Amazon får en bekräftelse på att du misslyckats med att uppfylla dina skyldigheter att momsregistrera dig kommer vi att avlista dig från Amazons webbplats och du kommer att förhindras från att lista dig igen tills det att du visat att du kan uppfylla momskraven, vilket måste bevisas av lämpliga skattemyndigheter. Mer information får du genom att klicka här.
denna webbplats har vi försett dig med användbar information som kan hjälpa dig överväga dina skyldigheter när det gäller momsregistrering. Denna information är däremot inte avsedd att vara en omfattande guide eller skatterådgivning och om du är osäker på dina skyldigheter rekommenderar vi att du söker rådgivning från antingen den tillämpliga skattemyndigheten eller en oberoende skatterådgivare.

Hur dras och återbetalas moms?

För att dra moms måste du först momsregistreras och få ett momsnummer.

När du är momsregistrerad är du bunden till momsreglerna som gäller för det land där du är registrerad i, men vanligtvis innebär det att du måste debitera moms (vid tillämpliga fall) på din försäljning och visa denna moms på en momsfaktura (vänligen konsultera din skatterådgivare för specifika råd angående faktureringskrav).

Momsbeloppet som tillkommer på grund av en lokal skattemyndighet, det vill säga det som debiteras dina kunder, kan kvittas mot den moms som uppkommer från din verksamhets inköp/kostnader (vänligen konsultera din skatterådgivare angående vilka kostnader som är avdragbara). Till exempel när du debiterats svensk moms på ett inköp, inklusive importavgifter, kan du kvitta denna mot moms mot den moms på din svenska försäljning i en svensk momsdeklaration.

Momsbeloppet som ska betalas till skattemyndigheterna är nettovärdet på din svenska utgående moms minus det svenska ingående momsbeloppet som är avdragbart.

Vänligen notera att du bör kontrollera momsrapporterings- och faktureringskrav för varje land där du registrerar dig. Trots att dessa krav påminner om varandra kan det finnas märkbara skillnader.

Vad är momssatsen?

Med tanke på att EU-lagstiftningen endast kräver att den normala momssatsen ska vara minst 15 % och den reducerade skattesatsen minst 5 % varierar de faktiska tillämpade skattesatserna mellan EU-länderna och mellan vissa typer av produkter. Dessutom har vissa EU-länder behållit separata regler inom specifika områden.

Den mest pålitliga källan av information om aktuella momssatser för en specifik produkt i ett särskilt EU-land är det landets momsmyndighet. Det är möjligt att du kan behöva en skatterådgivare som hjälper dig att avgöra momssatsen som ska tillämpas.

Hur momsregistrerar man sig i flera länder?

Om du lagrar, förflyttar eller säljer varor i flera EU-länder kan du vara tvungen att momsregistrera dig i flera länder. Om så är fallet kan du behöva skicka in momsdeklarationer i mer än ett land.

Kraven för att momsregistrera sig i flera länder är komplexa och vi rekommenderar att du konsulterar en skatterådgivare, särskilt om du lagrar varor i mer än ett EU-land eller sköter distansförsäljning.

Hur utfärdar man en momsfaktura i EU?

I många europeiska länder förväntar sig kunderna en momsfaktura. Momslagarna i det land du skickar dina varor från och var kunden befinner sig kan kräva att du tillhandahåller en momsfaktura, och kundernas förväntningar går vanligtvis bortom lagarna. I exempelvis Tyskland och Italien förväntar sig kunderna ofta en faktura för föremål med högt värde.

Hur efterfrågar jag generellt ett momsnummer i EU?

När du säljer dina produkter i EU kan du vara tvungen att dra av moms. Om så är fallet kommer du att behöva begära ett momsregistreringsnummer, lämna in momsdeklarationer och betala den moms som fått från din kund till skattemyndigheterna.

I många EU-länder kan du registrera dig online på skattemyndighetens webbplats för det land där du vill registrera dig. Majoriteten av dessa webbplatser tillhandahåller momsinformation på engelska. Webbplatsen tillhandahåller vanligtvis ett nätformulär för registrering, eller en PDF som du kan ladda ner för att fylla i och skicka in via post. Om det inte finns någon åtgärd för registrering online kan du hitta var du vänder dig för att registrera ett momsnummer. När du har skickat din begäran om ett momsnummer kan det även skickas formulär till dig för underskrift och returneras genom vanlig post.

Momsregistrering kan leda till ett antal tillhörande efterlevnadskrav, vilket inkluderar behovet att föra rapporter och utfärda momsfakturor.

Hur utfärdar jag en svensk momsfaktura?

Om du är skyldig att utfärda en faktura med svensk moms måste den enligt lag innehålla viss information. Informationen är följande:
 • Leverantörens namn och adress
 • Mottagarens namn och adress
 • Utfärdandedatum för fakturan
 • Fakturanummer (sekventiell numrering)
 • Leverantörens och kundens allmänna momsregistreringsnummer i de fall den sistnämnda är momsregistrerad.
 • Kvantitet och handelsbeteckning för de levererade varorna eller tjänsterna
 • Datum (om inte annat kalendermånad) för leverans och datum för mottagande av förskottsbetalningar (om detta är känt)
 • Vederlaget (belopp exklusive moms), uppdelat i standardpriser och sänkta priser samt leveranser med undantag
 • Prissänkning (enligt överenskommelse i förväg) och momsbeloppet med tillämplig momssats eller, om undantag gäller, en hänvisning till undantag för vederlaget (t.ex. när det gäller gemenskapsinterna leveranser eller exportleveranser av varor)

När tar jag ut moms på min faktura till svenska kunder?

Om du är momsregistrerad och säljer varor i Sverige måste du ta ut svensk moms från dina kunder. Detta kallas utgående moms.

Om du säljer till en B2B-kund i Sverige måste du utfärda en momsfaktura. Om du säljer till B2C-konsumenter är du inte enligt lag skyldig att utfärda en momsfaktura för inhemska leveranser i Sverige, men det är vanligt att tillhandahålla en på begäran. Vid distansförsäljning till svenska B2C-kunder (från ett lager i ett annat EU-land) krävs alltid en momsfaktura.

Den moms du samlar in från din försäljning deklareras till det lokala skattekontoret i form av en momsdeklaration, som normalt lämnas månadsvis, kvartalsvis eller årligen. Momsbeloppet till det lokala skattekontoret kan kompenseras av den moms du ådrar dig på dina inköp/kostnader (d.v.s. där du har debiterats svensk moms, inklusive importmoms). Detta kallas ingående moms. Momsbeloppet som ska betalas till det lokala skattekontoret är nettovärdet av din utgående moms minus beloppet för ingående moms som kan återkrävas.

Ovanstående är en begränsad och allmän översikt och vi rekommenderar att du kontaktar en skatterådgivare om förberedelser och inlämning av dina momsdeklarationer.

Hur tar jag ut moms på min faktura till icke-svenska B2C-kunder?

Om du gör distansförsäljning från ett varulager i Sverige till B2C-konsumenter i andra EU-länder (till exempel säljer från Sverige till ett annat EU-land) och inte redan har en momsregistrering i leveranslandet måste du ta ut svensk moms . Under dessa omständigheter måste du ta ut och redovisa moms enligt samma metod som för inhemsk försäljning (se avsnittet ovan). Observera att du alltid måste utfärda en svensk momsfaktura för distansförsäljning från Sverige som omfattas av svensk moms.

Om du överskrider tröskelvärdet för distansförsäljning i ett annat EU-land måste du dock registrera dig för moms i det landet. Det innebär att du inte längre tar ut svensk moms på dessa typer av försäljningar till det landet, utan du tar ut moms för det land som varan levereras till. Om du till exempel lagrar varor i Sverige och börjar sälja dessa varor till B2C-konsumenter i Frankrike måste du ta ut svensk moms. Så snart det står klart att du kommer att överskrida tröskelvärdet för distansförsäljning i Frankrike måste du lämna in en fransk momsregistreringsansökan till de franska skattemyndigheterna och du måste ta ut fransk moms på B2C-försäljningen till Frankrike (d.v.s. utfärda franska momsfakturor och skicka in franska momsdeklarationer).

Vid distansförsäljning kan du även välja att beskatta din försäljning i det land som varan levereras till (innan du överskrider tröskelvärdet för distansförsäljning). Så snart ett sådant alternativ har gjorts måste moms för destinationslandet tas ut (istället för svensk moms) och det landets fakturakrav gäller.

Om du lagrar varor i konsumentens EU-land före försäljningen anses detta inte vara distansförsäljning. Om du till exempel säljer till franska konsumenter och förser dessa konsumenter med varor som redan finns lagrade i Frankrike gör du en inhemsk försäljning i Frankrike och måste ta hänsyn till din momsregistreringsposition i Frankrike.

Hur debiterar jag moms på min faktura till icke-svenska B2B-kunder i andra EU-länder?

Om du säljer till B2B-kunder i ett annat EU-land behöver du inte ta ut moms om ett antal villkor uppfylls. Villkoren för Sverige anges på skattemyndighetens webbplats en leverans från Sverige till en kund i ett annat EU-land omfattas av nollskattesatsen
 • du erhåller och visar kundernas EU-momsregistreringsnummer på din momsfaktura, Inklusive landskoden på två bokstäver
 • Varorna skickas eller transporteras från Sverige till en destination i ett annat EU-land
 • Du erhåller och behåller giltiga kommersiella bevis på att varorna har avlägsnats från Sverige inom de tidsfrister som angivits av Skatteverket.
Det finns ett antal villkor som måste uppfyllas, till exempel ytterligare specifika faktureringskrav, och därför rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare innan du säljer till B2B-kunder i ett annat EU-land.

Det finns därutöver ett antal villkor krav på att lämna in ytterligare styrkande handlingar, t.ex. en periodisk sammanställning (periodisk rapport som ska lämnas till skattemyndigheten med uppgifter om den totala gränsöverskridande EU-försäljningen från Sverige till momsregistrerade kunder i ett annat EU-land).

Hur fungerar processen för att begära svensk moms tillbaka?

Om du ådrar dig svensk moms som rör din affärsverksamhet och är momsregistrerad kan du återkräva denna moms genom din momsdeklaration, d.v.s. moms som uppkommit på dina inköp/kostnader kan kompenseras mot den moms som ska betalas på din försäljning. Moms som uppstår på kostnader kallas ingående moms. Det är möjligt att återkräva ingående moms utanför den svenska momsdeklarationsprocessen om du inte har något etableringsställe i Sverige och inte behöver vara registrerad i Sverige. Om detta gäller dig rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare för mer information om de formaliteter som ska uppfyllas.

Vilka är momssatserna i Sverige?

Om du säljer varor i Sverige kan momssatsen variera beroende på vilken typ av varor du säljer. För närvarande är de tillämpliga momssatserna antingen 26 %, 12 %, 6% eller 0 %. Det är värt att notera att den stora majoriteten av de varor som säljs i Sverige omfattas av skattesatsen på 26 %. Kontakta din skatterådgivare om du är osäker på vilken momssats som ska tillämpas på dina produkter.

Jag säljer produkter till ett EU-land från ett land utanför EU (jag har inte en verksamhet etablerad i EU) och jag lagrar inte varor i EU. Behöver jag momsregistrera mig?

Om du importerar varor till EU för vidare försäljning måste du generellt sett betala importmoms (och eventuellt importtull) till den skattemyndighet där varorna importeras. Observera att du måste registrera dig för moms om du lagrar varor i ett EU-land. Det finns många sätt att strukturera och betala importmoms. För mer detaljerade råd rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare med erfarenhet av svensk moms.

Tips: När du säljer på flera av Amazons europeiska marknader bör du komma ihåg att du kan vara skyldig att betala moms till olika EU-länder och därför kan behöva ansöka om olika momsregistreringsnummer i olika länder. Kontakta din skatterådgivare för att få hjälp med att förstå dina momsskyldigheter i EU.

Trots att mitt företag är beläget utanför EU lagrar jag för min arbetsverksamhet varor i Sverige och säljer endast till kunder i Sverige. Behöver jag momsregistrera mig i Sverige? Måste jag registrera mig för moms i Sverige?

Om du lagrar varor i Sverige, säljer och flyttar dessa varor till svenska kunder måste du omedelbart momsregistrera dig i Sverige (från det att varorna förs in i Sverige). Observera att en utländsk verksamhet (utanför EU) också kan krävas för att utse en svensk skatterepresentant. Om du lagrar varor i ett annat EU-land är du på samma sätt skyldig att momsregistrera dig även i det landet

Trots att mitt företag är beläget utanför EU lagrar jag för min arbetsverksamhet varor i Sverige och säljer till kunder utanför Sverige. Behöver jag momsregistrera mig i Sverige?

Om du lagrar varor i Sverige, säljer och flyttar dessa varor till andra än svenska kunder måste du momsregistrera dig omedelbart. Det beror på att den svenska inhemska momsregistreringströskeln endast gäller för personer som har ett etableringsställe i Sverige. Observera att en utländsk verksamhet (utanför EU) också kan krävas för att utse en svensk skatterepresentant. Om du lagrar varor i Sverige, säljer och flyttar dessa varor till privatpersoner i andra EU-länder (ofta kallat distansförsäljning) kan du också behöva momsregistrera dig i det EU-land där varorna tas emot.

Jag säljer produkter från ett EU-land till ett annat EU-land. Var måste jag momsregistrera mig?

När du säljer produkter från ett EU-land till ett annat EU-land bör du vara medveten om att momssatsen kan skilja sig från land till land. Om du lagrar dina varor i ett EU-land måste du momsregistrera dig i det EU-landet när din försäljning överskrider momsregistreringsgränsen, om en sådan finns. Om du förflyttar dina varor från ett EU-land till ett annat, eller om FBA förflyttar dina varor från ett logistikcenter till ett annat land där dina produkter kommer att lagras, kan detta behandlas som en momspliktig transaktion. Du ansvarar för att uppfylla alla momsskyldigheter som gäller, vilket inkluderar momsskyldigheter på webbplatser för Amazons marknadsplatser, i de länder från vilka du levererar dina produkter, i de länder dit du levererar och skickar dina produkter eller i andra länder (t.ex. landet som du importerar från om du importerar produkter utanför EU). Vänligen se även avsnittet om distansförsäljning ovan.
Tips: Ha i åtanke när du säljer på när du säljer på flera av Amazons europeiska marknadsplatser att du kan vara skyldig att betala moms till olika EU-länder och kan därför behöva ansöka om olika momsnummer för olika länder. Konsultera din skatterådgivare om hjälp att förstå dina skyldigheter vad gäller moms inom EU.

Min verksamhetsadress ligger i Sverige och jag säljer varor till kunder i Sverige. Behöver jag momsregistrera mig i Sverige?

Om du lagrar varor i Sverige och endast säljer dessa varor till kunder i Sverige så måste du momsregistrera dig när din försäljning överskrider momsregistreringsgränsen i Sverige.

Om du utöver det säljer och förflyttar varor till kunder i andra EU-länder (ofta kallat för distansförsäljning) kan du också behöva momsregistrera dig i det EU-land där varorna tas emot.

Min verksamhetsadress ligger i ett annat EU-land, men jag säljer varor till kunder i Sverige. Behöver jag momsregistrera mig?

Om du lagrar varor i ett annat EU-land samt säljer och förflyttar dessa varor till privatpersoner i Sverige måste du momsregistrera dig i Sverige om du överskrider den svenska gränsen för distansförsäljning. Om du lagrar varor i ett annat EU-land och förflyttar dina egna varor till en lagerplats i Sverige (antingen med egna medel eller genom Amazon) kan du behöva momsregistrera dig i Sverige.

Hittar du inte ett svar på din fråga?

Kontakta säljarsupporten (åtkomst till säljarcentralen krävs.)
© 1996–2020, Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag